Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Yapı Düzenine Ait Tanımlar

İmar Durumu: Yapı yapılacak parselde, imar planı ile plan notlarında ve imar yönetmeliğinde öngörülen kuralları, yazı, rakam ve kroki ile belirten belgedir. Avan Proje: Uygulama…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Ada Ve Parsellere Ait Tanımlar

Adalara İlişkin Tanımlar İmar Adası: İmar Planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Parsellere İlişkin Tanımlar İmar Parseli:…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Kent Bölgeleri Tanımları

Yerleşme Alanı (İskân Alanı): İmar planı sınırı içerisindeki meskûn ve gelişme alanlarının tümüdür. Yerleşik Alan (Meskûn Alan) : İmar planında belirlenmiş ve iskân edilmiş alandır….

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Genel Tanımlar

Boğaziçi Alanı: Boğaziçi Kanunu’nda sınırları belirlenmiş ve bu kanun hükümlerine tabi olan, ve bu alan üzerinden kent bütününe götürülecek hizmetlerde öncelikle bu kanun doğrultusunda işlemin…

Posted in İş Sağlığı Ve Güvenliği

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

İndirmek için tıklayabilirsiniz. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık…