Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Yapı Düzenine Ait Tanımlar

İmar Durumu: Yapı yapılacak parselde, imar planı ile plan notlarında ve imar yönetmeliğinde öngörülen kuralları, yazı, rakam ve kroki ile belirten belgedir. Avan Proje: Uygulama…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Ada Ve Parsellere Ait Tanımlar

Adalara İlişkin Tanımlar İmar Adası: İmar Planındaki esaslara göre meydana gelen adadır. Kadastro Adası: Kadastro yapıldığı zaman var olan adadır. Parsellere İlişkin Tanımlar İmar Parseli:…

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Kent Bölgeleri Tanımları

Yerleşme Alanı (İskân Alanı): İmar planı sınırı içerisindeki meskûn ve gelişme alanlarının tümüdür. Yerleşik Alan (Meskûn Alan) : İmar planında belirlenmiş ve iskân edilmiş alandır….

Posted in Yönetmelik Tanımları Yönetmelikler

Genel Tanımlar

Boğaziçi Alanı: Boğaziçi Kanunu’nda sınırları belirlenmiş ve bu kanun hükümlerine tabi olan, ve bu alan üzerinden kent bütününe götürülecek hizmetlerde öncelikle bu kanun doğrultusunda işlemin…