Proje Ruhsat Aşamalarında Kullanılabilecek Vekalet Örneği

Bu vekalet örneği, projelerin onaylatılmasından ruhsat alımına kadar geçen sürede, sizin adınıza kurum ve kuruluşlarda gerekli tüm işlemleri yaptırmak istediğiniz kişilere, temlik (birini mülke sahip kılma) yapmadan olanak tanımaktadır.

Proje ruhsat aşamalarında kullanabilecek vekalet örneğini buradan indirebilirsiniz.

 

DÜZENLEME ŞEKLİNDE VEKALETNAME

……….. ili  ……………  ilçesi  ……………… pafta ………….. ada ……….. parseldeki gayrimenkul dilediği gibi ifraz ettirmeye,dilediği parsel veya parsellerle tevhit ettirmeye, ifraz ve tevhit neticesi meydana gelecek yeni parsellerin adıma hisseli veya müstakil olarak tapu senetlerini talep ve almaya, bu işlerden önce veya sonra dilediği kısımlarını ilgili belediyeye veya diğer ilgili makamlara yol veya yeşil saha olarak bedelli veya bedelsiz terk etmeye, terk takrirlerini vermeye, bu işle ilgili olarak gerekli her türlü işlemi takip ve neticelendirmeye, bilimum evrak ve belgeleri imzalamaya, yukarıda kayıtları bulunan gayrimenkul-gayrimenkullerin tevhidinden sonra oluşacak yeni parsel üzerinde dilediği zaman dilediği şekil ve koşullarda her nevi inşaatlar (ev,apartman,işyeri,vesair) yaptırmaya, bu taşınmazlar üzerinde bulunan binaların elektrik ve sularını kestirmeye, yatırılmış teminat ve depozitolarını geri almaya, elektrik ve sular idareleri ile yapılmış bulunan mukavelelerini feshetmeye, yeni sözleşmeler yapmaya,şantiye elektrik ve su sözleşmelerini daimi sözleşmeye çevirmeye,yatırılmış teminat ve depozitoları geri almaya mevcut binayı yıktırmaya, yıkım ruhsatını, temel altı ve temel üstü ruhsatlarını almaya, plan ve projelerini tasdik ettirmeye, plan ve projelerde tadilat ve düzeltmeleri  yaptırmaya, çap, kroki, röperli  kroki, imar durumu, kot kesit ,istikamet rölevesi ve yol kotu ile ilgili evrakları tanzim ve tasdik ettirmeye, belgelerini elden alıp vermeye, yukarıda belirttiğim konularla ilgili her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciiler önünde yapmaya ve imzalamaya, her nevi beyan, taahhüt ve muvafakatname tanzim imzaya, belediyeden yol fazlalıkları varsa bunları satın alıp taşınmaza katmaya, mübadele yapmaya, birleştirmeye, tapuya tescile, yeni parsel numarası almaya, tapu çıkartmaya, gerekli evrakları imzaya, Yapı denetim büroları ile her nevi sözleşmeleri akd ve imzalamaya, şartlarını tayin ve tesbite, feshe, gerekli işlemleri takibe her nevi beyan taahhüt ve muvafakatname tanzim ve imzaya , yönetim planı, proje, kroki ve fotoğraflarını tasdik ettirmeye, belgelerini imzalamaya, bunları değiştirmeye ve yeniden tasdik ettirmeye, dilediği arsa payı üzerinde dilediği bağımsız bölümü adıma seçmeye, eklenti ve ortak yerler üzerinde gerekli hisse taksimatı yaptırmaya, istediği eklentiyi istediği bağımsız bölüme tahsis etmeye, ortak yerlerden yararlanma şeklini belirlemeye, cins tashihi yaptırmaya, bedelsiz olarak ilgili belediye lehine yola veya yeşil alana terke, ferağ takrirlerini vermeye,ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil talebinde bulunmaya, tesciline, defterlerini imzalamaya, kullanma ve bilumum ruhsatları ilgili mercilerden almaya, yönetimde temsile, her türlü vergi, rüsum ve  harçlarını ödemeye, itiraza, iade edilecek kısımlarını almaya, tebliğ ve tebellüğe, tapu nüfus ve diğer kayıtlardaki her türlü yanlışlıkları idari yoldan düzelttirmeye, gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya, imzalamaya, tapu müdürlüğü,kadastro müdürlüğü, belediye, emlak vergi daireleri, İski, İgdaş, Botaş ,Tek, Tedaş, Ayedaş, Tebaş, Ukome, İett, Devlet Demir Yolları(DDY),Devlet Liman Hizmetleri (DLH),Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı mimarlar makine ve elektrik odaları vesair bilimum mercilerde yapılacak olan işlemleri takibe imzaya ve sonuçlandırmaya ve bizleri birlikte veya  ayrı ayrı temsil etmeye ve icabında bu yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile dahi başkalarını tevkil teşrik ve azle birlikte veya ayrı ayrı mezun ve yetkili olmak üzere ………………………………………………………………………………………………………………………….. kişiler tarafımdan-tarafımızdan vekil tayin edildi.

 

Proje Müellifleri Taahhütnamesi

Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesi, yapının, mimari, statik, makina, elektrik, asansör, zemin etüt rapor ve projelerini hazırlayıp onaylatan kişilere fenni mesul ya da proje müellifleri denir. Mimar taahhütnamesi, inşaat mühendisi taahhütnamesi, makina mühendisi taahhütnamesi, yaptığı projenin müellifliğini üstlenmesinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet haklarında herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını, ilgili idareye taahhüt ettiklerini belirten belge, proje müellifleri taahhütnamesidir. Her müellif, ayrı ayrı doldurarak imza kaşe yapar.

2019 Proje müellifleri taahhütnamesi, fenni mesul taahhütnamesinin doc uzantılı word dosyasını aşağıdan indirebilirsiniz.

Buradan formu indirebilirsiniz.

Yapı Ruhsatı Evrak Proje Takip İşlemleri

Müteahhit veya mal sahipleri talebi doğrultusunda sıfırdan başlanarak ruhsat alma sürecine kadar olan bölüm takip işleri olarak adlandırılır. Maltepe belediyesi evrak takip işlemi, gerekli evrakların hazırlanması yanı sıra mimari, statik, mekanik projelerin hazırlanıp belediye onayı alması dahil tüm işleri kapsar. Maltepe belediyesinin yapı ruhsatı için talep ettiği tüm evrak listesi aşağıdaki gibidir.

 

-ÇAP

-APLİKASYON KROKİSİ

-İMAR DURUMU

-İNŞAAT İSTİKAMET

-KOT KESİT

-TRAFO BELGESİ

-EKB

-İSKİ ONAY YAZISI

-MİMARİ PROJE

-STATİK PROJE

-MEKANİK PROJELER

-NUMARATAJ

-MAL SAHİBİ İKAMETGAHI

-PROJE TESCİL BELGESİ

-TAPU KAYDI

-MALİ HİZMETLER YAZISI

-MUVAFFAKATNAME

-ODA DURUM SİCİL BELGELERİ

-ŞANTİYE ŞEFİ EVRAKLARI

-MÜTEAHHİT EVRAKLARI

-PROJE MÜELLİFLERİ TAAHHÜTNAMELERİ

-HARİTA OFİSİ EVRAKLARI

-HARÇ MAKBUZLARI

detaylı bilgi almak için yazabilirsiniz.